۳ ابلاغیه سازمان بورس برای سرمایه و حد نصاب جدید سرمایه‌گذاری صندوق‌ها/ سقف سپرده‌گذاری در بانک‌ها محدود شد

* ابلاغیه اول

بر اساس این گزارش در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷-۱۳۹۶/۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با موضوع «اعلام نصاب‌ مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مأخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق‌ها و تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در فرابورس ایران» خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار آمده است:

« بر اساس مصوبات جلسه شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ هیأت مدیره این سازمان، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در فرابورس ایران و نحوه محاسبه کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مأخذ یاد شده به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»، «مختلط» و «سهام» در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به ترتیب به میزان حداکثر ۵۰ درصد، ۲۵ درصد و ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تعیین گردید.

۲- بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۸ هیأت مدیره سازمان در خصوص شرایط سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران جهت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها لغو گردید و نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد.

۳- اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از مأخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی حداکثر به میزان نصاب‌های مجاز موضوع بند (۱) قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از مأخذ یاد شده صرفاً به شرح «سالانه» [حداکثر ۲% (دو درصد)] سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها امکانپذیر باشد.

۴- برای ضامن نقدشوندگی از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی‌باشد.

بر اساس مفاد بندهای (۱) و (۲) این ابلاغیه، نصاب جدید ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح پیوست ارائه می‌گردد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعال ملزم به تطبیق وضعیت ترکیب دارایی‌های خود مطابق الزامات بند (۱) ظرف حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه و تطبیق نحوه محاسبه کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی مطابق الزامات بندهای (۳) و (۴) حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه هستند. همچنین از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.»

* ابلاغیه دوم

در ابلاغیه دوم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس نیز با شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸-۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع« لزوم سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس‌ها و اعلام برخی مفاد اصلاحی در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری » خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار عنوان شده : «بر اساس مصوبات جلسه شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ هیأت مدیره این سازمان، در خصوص اصلاح شرایط سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، امکان تضمین یا پیش‌بینی نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رعایت مقررات ابلاغی به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱٫ تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری هستند که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. به همین منظور ویژگی «به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد «به شرح در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد» اصلاح گردید.

۲٫ امکان تضمین نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» و «مختلط» نیز با توجه به م اهیت ترکیب پرتفوی صندوق و ریسک موجود در آن، امکان پیش‌بینی نرخ سود وجود ندارد.

۳٫ با توجه به لزوم رعایت مقررات ابلاغی توسط سازمان، ماده‌ای به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع اداری صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد» در اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری گنجانده شد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ملزم به رعایت مفاد این ابلاغیه و اصلاح صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.»

*ابلاغیه سوم

همچنین در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۹-۱۳۹۶/۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با موضوع «تعیین سقف سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و اعلام حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری» خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار» اظهار شده : « بر اساس مصوبات جلسه شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ هیأت مدیره این سازمان، سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و میزان حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱٫ سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، بر اساس ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است تغییر سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نسبت به سقف فعلی آنها منوط به رعایت تشریفات موجود در اساسنامه و رعایت سایر قوانین و مقررات است.

۲٫ حداقل سرمایه لازم برای شروع فعالیت‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری به میزان ۲۰ میلیارد ریال و حداقل سرمایه‌ لازم برای اولین تمدید آن پس از گذشت ۳ سال از آغاز فعالیت به میزان ۵۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد.»

* حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

*حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

ردیف
موضوع سرمایه‌گذاری
توضیحات
۱
سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان
حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱
سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام
حداکثر ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق که به بند یک اختصاص داده شده‌اند.
۲-۱
سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق که به بند یک اختصاص داده شده است
۳-۱
سهام و حق تقدم سهام منتشر از طرف یک ناشر
حداکثر ۵ درصد از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۴-۱
واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری غیر از اوراق بهادار» 
حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰ درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۵-۱
اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام
حداکثر ۵ درصد  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۲٫۱

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر ۴۰ درصد از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲٫۲

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند
۳-۲

سرمایه‌­گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق
۳

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق

*حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

برای دیدن تصویر بهتر بر روی آنها کلیک کنید.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *