رشدسکه بیش از تورم و دلار کمتر از تورم

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت فروش یک‌دلار امریکا ۳۷۶۰٫۲ تومان و یک یورو ۴۱۷۵تومان بود که نسـبت بـه مـاه قبـل دلار ۰٫۴درصـد کـاهش و یورو ۱٫۹درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سـال ۱۳۹۵ دلار ۸٫۷‌درصـد و یـورو ۶‌درصـد افزایش داشته است.
براساس شاخص‌های ماهانه اردیبهشت ۹۶ که به‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نیز متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بـازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۷۶۷٫۷ تومان و ۴۱۴۰٫۲تومان بـود کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل دلار ۸٫۴درصد و یورو ۴٫۹ درصد افزایش داشته است.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهـران با طرح قدیم به یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۴۰۰تومان و با طرح جدید به یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۰۰تومان رسید کـه در مقایسـه بـا مـاه قبـل طرح قدیم ۰٫۷درصد کاهش و طرح جدید ۰٫۳درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سـال ۱۳۹۵بـه ترتیـب ۱۴٫۷درصد و ۱۷٫۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت فروش یک سـکه تمـام بهـار آزادی در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان و با طرح جدید یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۴۰۰تومان بود که نسبت به دوره مشابه سـال ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۵٫۶درصد و ۱۷٫۹ درصد افزایش یافته است.

 کمترین نوسان در خرداد
دلار امریکا در سومین ماه امسال با نوسانات کمی همراه بود؛ به‌طوری که در این ماه ۲۶ تومان نوسان قیمت پیدا کرده است و ۳۷۲۷ تومان را به عنوان ارزان‌ترین نرخ و ۳۷۵۳ تومان را به عنوان بالاترین نرخ در این ماه تجربه کرد. البته موضوع قابل‌توجه درخصوص روند قیمت این نوع ارز این است که دلار در خرداد ماه ارزان‌تر از اردیبهشت ماه شد.
دلار امریکا در خرداد سال جاری مانند سه ماهه قبل از آن همچنان ثبات نسبی و کمترین نوسان را داشت. در این ماه دلار در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار گرفت و نسبت به نرخ اردیبهشت با شیب کاهشی قیمت روبه‌رو شد.
دلار امریکا روند خود را در ابتدای خرداد ماه با قیمت ۳۷۳۵تومان آغاز کرد. در روزهای بعد با روند صعودی مواجه شد و به ۳۷۵۳ تومان رسید اما مجددا با سیر نزولی همراه شد و در دهمین روز خرداد به ۳۷۳۴تومان رسید.
در ادامه و در میانه‌ ماه، قیمت دلار به ۳۷۳۰تومان کاهش یافت و در روزهای بعد ۳۷۲۷ تومان را هم تجربه کرد که پایین‌ترین قیمت دلار در خرداد ماه بود. در دهه پایانی خرداد حرکت دلار تا حدودی سمت و سوی افزایشی پیدا کرد و ابتدا به ۳۷۳۲ و بعد به ۳۷۵۰ تومان رسید و در نهایت در آخرین روز خرداد دلار حرکت خود را با نرخ ۳۷۴۲ تومان به پایان برد. در مجموع بررسی قیمت‌ دلار در یک ماهه اخیر نشان می‌دهد که کمترین نرخ دلار ۳۷۲۷ تومان و بیشترین نرخ آن ۳۷۵۳ تومان بوده تا در مجموع این ارز طی خرداد ماه ۲۶ تومان نوسان قیمت را پشت‌سر گذاشته باشد. این روند قیمت‌ها در حالی است که نرخ دلار از اسفند سال گذشته تاکنون در کانال ۳۷۰۰تومان قرار دارد و در خرداد ماه شیب قیمت‌ها نسبت به ماه‌های قبل در جهت پایین‌تری قرار داشت.
به‌طور کلی نرخ دلار شرایط با ثبات و کم نوسانی را برای بازار ارز و همین‌طور سکه و طلا در سومین ماه سال ۱۳۹۵ رقم زده است.

 کالاهای مصرفی
به  نوشته تعادل ،شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۶٫۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۲‌درصـد و ۱۱٫۸ درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهـران در اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۶ بـه عدد ۲۵۲٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیـب ۰٫۶‌درصـد و ۱۲٫۱درصـد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شـهری ایـران در ۲ مـاهه اول سال ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۵٫۹ رسید که در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال ۱۳۹۵ معـادل ۱۲٫۲‌درصـد افزایش نشان می‌دهد.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۱٫۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سـال قبـل ۱۲٫۳‌درصـد افـزایش نشـان می‌دهد.
شاخص بهای تولید‌کننده در ایران در اردیبهشت ۱۳۹۶ بـه عـدد ۲۳۶٫۲ رسـید کـه نسبت به ماه قبل کاهش ناچیزی داشته و نسبت به مـاه مشـابه سـال قبـل ۸٫۵درصـد افـزایش یافته است. متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایـران در ۲ مـاهه اول سـال ۱۳۹۶ بـه عـدد ۲۳۶٫۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در اردیبهشت ۱۳۹۶ به عـدد ۲۴۱٫۲ رسـید که نسبت به ماه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب ۰٫۱‌درصـد و ۱۵٫۵درصـد افـزایش یافته است.
متوســط شــاخص بهــای کالاهــای صــادراتی در ایــران در ۲ مــاهه اول ســال ۱۳۹۶ بــه عــدد ۲۴۱٫۱ رســید کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل ۱۴٫۷‌درصـد افــزایش نشان می‌دهد.

 دستمزد کارگران ساختمانی
شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بـه عـدد ۲۸۳ رسـید کـه در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب ۰٫۹درصد و ۸٫۴درصد افزایش داشـته اسـت. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی بـه‌ترتیـب بـه اعـداد ۲۴۸٫۸ و ۲۶۱٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل شاخص دستمزد بنا و کارگر ساده هر یک ۰٫۸ درصد و در مقایسـه بـا ماه مشابه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۶ درصد و ۳٫۷ درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در ۲ماهه اول سـال ۱۳۹۶ بـه عـدد ۲۸۱٫۸ رسید که در مقایسه با سال قبل ۸٫۴ درصد افزایش نشـان می‌دهد. در ۲ مـاهه اول سـال ۱۳۹۶ متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر سـاده سـاختمانی بـه ترتیـب بـه اعـداد ۲۴۷٫۸ و ۲۶۰٫۲ رسید که نسبت بـه دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۶٫۱درصد و ۴‌درصد افزایش داشته است.

 سفته و برات
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ حدود ۳۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه بــا مـاه قبـل۸۰درصد و نسـبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۴درصد افزایش یافته است.
در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۶ بـالغ بـر ۵۲٫۸ میلیارد ریـال سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ معادل ۴٫۱‌درصـد کـاهش نشـان می‌دهد.
طبق آمـار شـعبه واخواسـت دادگسـتری اسـتان تهـران در اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۶ معـادل ۸هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۸۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده بـه ترتیـب بـه اعـداد ۴۸٫۷و ۵۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل به‌ ترتیب ۵۳٫۶درصد و ۴۸٫۹درصد افزایش و نسبت بـه مـاه مشـابه سال قبل به ترتیب ۱۳٫۲درصد و ۱۴٫۸درصد کاهش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت مـاه ۱۳۹۶ بـه عدد ۱۰۸٫۸ رسـید. عـدد شـاخص مـذکور در اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۵ معـادل ۱۱۰٫۷ بـوده اسـت.
در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۶ حدود ۱٫۲ هزار برگ سفته و بـرات بـه مبلغـی معـادل ۳۱۱میلیـارد ریــال در شــهر تهــران واخواســت گردیــد. در ایــن دوره متوســط شــاخص‌هــای تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۰٫۲ و ۳۴۴٫۳ رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل از نظر تعداد ۶٫۳درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲۰٫۱درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۰٫۵ رسـید. عـدد شـاخص مـذکور در ۲ ماهه اول سـال ۱۳۹۵ معـادل ۷۴٫۹ بـوده اسـت.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۱٫۸ میلیارد سهم به ارزشـی بـالغ بـر ۷۵٫۶ هزار میلیارد ریـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. در این مـاه شـاخص‌های تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتیب به اعداد ۵۲۲٫۲ و ۴۰۰٫۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۹۸٫۲درصد و ۶۱۳٫۶‌درصـد و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب ۳۰٫۵درصد و ۳۶٫۹ درصد افزایش داشته است. در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۷٫۹ میلیارد سهم به ارزشی بالغ بر ۱۰۸٫۴ هزار میلیارد ریـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شده به ترتیب به اعداد ۳۹۲٫۹ و ۲۸۷٫۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵ تعداد سهام ۰٫۲‌درصـد افزایش و ارزش سهام ۴٫۹درصد کاهش نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *