تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

نگاهی به شرکت

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۰۱الی ۹۵٫۰۴٫۱۵

 عوامل بنیادی موثر بر شرکت

طبق پرتفو منتهی به دوره ۹۵٫۰۳٫۳۱ گروه فلزات اساسی با ۸۴٫۱۵ درصد بیشترین سهم
را در پرتفو شرکت دارند . قابل ذکر است تقریبا ۷۴ درصد پرتفو شرکت را شرکتهای
بورسی تشکیل داده است .

 سهامداران شرکت

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

 وضعیت سرمایه گذاری شرکت در صنایع مختلف

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

تفکیک سرمایه گذاری ها به تفکیک بورسی و
غیر بورسی

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

تفکیک سرمایه گذاری پرتفوی بورسی

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

 تفکیک سرمایه گذاری پرتفوی غیر بورسی

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

 ارزش روز خالص داراییها

پرتفوی بورسی

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

 پرتفوی غیر بورسی

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

 ارزش روز
خالص دارایی هر سهم شرکت

تـحلیـل بـنیـادی شرکت توسعه معادن روی ایران

نتیجه گیری:

ارزش
روز خالص دارایی ها به تاریخ ۹۵٫۰۴٫۱۵ محاسبه شده است . شرکت های غیر بورسی
به بهای تمام شده لحاظ شده است .با
توجه به نرخ های این تاریخ
NAVشرکت حدود ۲۱۶۷ریال محاسبه
شده است .در حال حاضر سهم حدود ۸۳درصد
nav معامله می شود.قابل ذکر است ضریب ۸۰الی ۸۵درصد برای این سهم مناسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *